Biography

W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy i ekonomiści o wysokim stopniu wiedzy i profesjonalizmu, co pozwala na realizowanie zleceń w szerokim spektrum działalności przedsiębiorców jak też wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych. 

Dariusz Smereka Adwokat zarządzający 

 Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1995 roku. W roku 2001 ukończył aplikację adwokacką we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej i rozpoczął prowadzenie indywidualnej praktyki adwokackiej we Wrocławiu. Współpracował z szeregiem znaczących Kancelarii prawniczych wzbogacając swoje doświadczenie zawodowe uczestnictwem w organach nadzorczych wielu spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Koordynował konsolidację wielu branżowych grup kapitałowych na terenie Polski. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego bieżące funkcjonowanie klientów korporacyjnych. Ponadto pracuje przy obsłudze klientów biznesowych. Specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami, prawie gospodarczym, cywilnym, karnym, upadłościowym i rodzinnym. 

Julia Kęs Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia rosyjska. W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz pełni funkcję zastępcy kierownika działu windykacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy. Biegle posługuje się językiem rosyjskim oraz włada językiem angielskim. Z Kancelarią współpracuje od 2012 r.

Maciej Eisermann Adwokat

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Administracja (1988r.) i kierunek Prawo (1990r.) Odbył aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zakończoną w 1994r. egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem adwokackim w 1999r. Od 2000r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego, reprezentując strony tych postępowań na wszystkich jego etapach. W ramach prowadzonej kancelarii współpracował i nadal współpracuje z wieloma wrocławskimi i dolnośląskimi kancelariami i spółkami adwokackimi,  specjalizującymi się w w/w tematyce prawnej.

Joanna Stefanowska Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2007-2010 odbyła aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem prokuratorskim. Od 2011 roku jest czynnym zawodowo adwokatem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. W ramach współpracy z Kancelarią ADS prowadzi i nadzoruje dział obsługi Towarzystwa Ubezpieczeniowego i podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową.

Kinga Andryszczak Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Biegle włada językiem angielskim. W trakcie studiów uczestniczyła w wielu konwersatoriach m.in. z zakresu: prawa kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, prawa obrotu nieruchomościami, odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, organizacji i funkcjonowania organów spółek kapitałowych oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej ich członków. Dwukrotnie pełniła funkcję wiceprezesa ds. seminariów i konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław. W 2014 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Tajemnica pracodawcy i tajemnica przedsiębiorstwa” napisaną pod kierunkiem prof. Zdzisława Kubota w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W roku 2018 złożyła egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy i sprawach odszkodowawczych.

Aleksandra Szaor Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2018 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych. Biegle włada językiem angielskim.

Elżbieta Filipiak Specjalista ds. Egzekucji

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem spraw na etapie postępowania egzekucyjnego. 

Paulina Drożdżewska sekretarka

Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. Kieruje pracami administracyjnymi biura Kancelarii.

Alicja Smereka Kierownik Działu Windykacji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego wierzytelności na etapie postępowania polubownego. Dodatkowo zarządza bieżącą pracą prawników oraz prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Monika Bolt-Stańczyk Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, uzyskując w roku 2016 tytuł zawodowy Adwokata. W Kancelarii pełni funkcję zastępcy kierownika działu postępowań egzekucyjnych jak również pracuje przy bieżącej obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz energetycznym. Z Kancelarią współpracuje od 2010 r. Biegle włada językiem angielskim.

Magdalena Lubiniecka Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Essex w Colchester (Anglia). Od 2013 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W ramach współpracy z Kancelarią prowadzi i nadzoruje postępowania sądowe oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Włada językiem niemieckim i angielskim.

Adam Orłowski Radca Prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową. Od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych i kieruje pracą zespołu obsługującego wierzytelności na etapie postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i cywilnym.

Tomasz Helemejko Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Paris-Dauphine - Master „Droit européen et international des Affaires”. Stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie Strasbourg III (Francja). Włada biegle językiem angielskim i francuskim. W latach 2015-2017 obywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskał tytuł zawodowy adwokata W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie handlowym, energetycznym, prawie własności intelektualnej i nowych technologii.

Piotr Lech Aplikant adwokacki

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015r. Od 2016r. wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2017r. ukończył organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Program Liderów Prawa - Prawa Człowieka". W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży prawo medyczne oraz prawo pracy. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w dużej kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorców oraz w Okręgowym Sądzie Lekarskim i Biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które działają przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. W kancelarii zajmuje się doradzaniem spółkom prawa handlowego i tworzeniem kontraktów. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych i karnych oraz w toku negocjacji. Posługuje się językiem angielskim.

Zofia Rożnowska Referent Prawny Działu Egzekucji

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami prawa gospodarczego i upadłościowego oraz monitoruje działania organów egzekucyjnych. 

Magdalena Eisermann księgowa

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister filologii germańskiej. Ukończyła także Szkołę Policealną uzyskując tytuł technika rachunkowości. W Kancelarii zajmuje się księgowością. Współpracuje z biurem rachunkowym. Prowadzi rozliczenia finansowe z klientami i pracownikami.