W obszarze zarządzania wierzytelnościami Kancelaria oferuje program windykacji wierzytelności, który został opracowany dla średnich i dużych firm handlowych lub usługowych, których charakterystyka sprzedaży obejmuje dużą ilość odbiorców w systemie pracy jedno lub wielooddziałowym na terenie całego kraju.
Ponadto oferujemy usługi w zakresie pozyskiwania inwestorów zainteresowanych zakupem wierzytelności, powierniczym nabyciem wierzytelności, nabyciem praw i aktywów.
Wspieramy naszych klientów w procesie skutecznego zarządzania wierzytelnościami i obrotem strukturami portfelowymi.

Program windykacji należności opiera się na założeniu jak najmniejszego nakładu pracy organizacyjnej po stronie Klienta (Wierzyciela), z jednoczesnym zapewnieniem pełnej bieżącej informacji o wynikach prowadzonej windykacji przez zastosowanie cyklicznych raportów lub raportów dostępnych on-line, w zależności od wymagań Klienta.

Taki system informacji pozwala Klientowi na:

  • stały monitoring przebiegu zleconych spraw oraz podejmowanych przez Kancelarię czynności i ponoszonych kosztów;
  • kontakt z konkretnym pracownikiem Kancelarii odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zleconych spraw,
  • sugerowanie intensywności prowadzonych działań windykacyjnych,
  • wyłączanie części wierzytelności z określonych działań windykacyjnych,
  • możliwość zawieszenia, przerwania lub wycofania każdej sprawy na każdym etapie jej windykacji tak w całości jak i w części.


Przedstawiony powyżej model współpracy przekłada się na umożliwienie Klientowi prowadzenia elastycznej polityki kredytowej wobec Jego odbiorców (dłużników), tak by wyeliminować lub ograniczyć do minimum dyskomfort odbiorcy (dłużnika), który pozostaje potencjalnie w sferze dalszego zainteresowania handlowego Klienta (wierzyciela).
Nie stawiamy twardych warunków współpracy z Klientem. Wiemy, że każda sprawa jest inna, dlatego też każda świadczona przez nas usługa ma charakter indywidualny.
Wszelkie działania podejmowane w procesie odzyskiwania należności oparte są na sprawdzonych technikach windykacyjnych.

Podstawą skuteczności oferowanego programu windykacji jest:
odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji z dłużnikami –naszą dewizą jest przeprowadzanie działań windykacyjnych tak, aby - z jednej strony - działać skutecznie, ale z drugiej - nie odstraszyć klienta, który może mieć tylko przejściowe trudności finansowe,
szybkość działania - pierwszy kontakt z dłużnikiem jest podejmowany w tym samym dniu, w którym nastąpiło zlecenie windykacji;
wykorzystywanie niekonwencjonalnych metod działania - w ramach obowiązującego prawa korzystamy z pomocy i pomysłów pracowników naukowych z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z pomocy biegłych z zakresu kryminalistyki, syndyków i nadzorców sądowych;
współpraca z renomowanymi kancelariami adwokackimi i komorniczymi na terenie całego kraju;Naszą dewizą w ramach prowadzenia postępowania windykacyjnego jest to aby:
- dłużnik zdawał sobie sprawę, iż naraża wierzyciela na straty,
- dłużnik był świadom konsekwencji swojego postępowania,
- dłużnik na każdym etapie postępowania znał aktualną wysokość swojego zobowiązania,
- dłużnik wiedział, iż działania windykacyjne są nieuchronne,
- dłużnik zdawał sobie sprawę, iż wierzyciel jest skłonny (na każdym etapie postępowania) do polubownego zakończenia sporu na warunkach uzgodnionych przez obie strony,
- dłużnik miał przekonanie, iż wierzyciel w razie braku porozumienia i perspektyw odzyskania swojej należności jest zdeterminowany i konsekwentny w działaniach windykacyjnych,
- dłużnik miał pewność, iż wierzyciel wykorzysta wszelkie dostępne mu środki w celu wyegzekwowania swojej wierzytelności.

Zasady postępowania stosowane wobec dłużników pozwalają Klientom na uzyskanie wiarygodności u swoich odbiorców oraz ukształtowanie wizerunku firmy o konsekwentnej polityce zarządzania należnościami, to zaś ma charakter działań prewencyjnych w stosunku do ewentualnych przyszłych nierzetelnych odbiorców.