W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy i ekonomiści o wysokim stopniu wiedzy i profesjonalizmu, co pozwala na realizowanie zleceń w szerokim spektrum działalności przedsiębiorców jak też wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych.

Dariusz Smereka
Adwokat zarządzający

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1995 roku. W roku 2001 ukończył aplikację adwokacką we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej i rozpoczął prowadzenie indywidualnej praktyki adwokackiej we Wrocławiu. Współpracował z szeregiem znaczących Kancelarii prawniczych wzbogacając swoje doświadczenie zawodowe uczestnictwem w organach nadzorczych wielu spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Koordynował konsolidację wielu branżowych grup kapitałowych na terenie Polski. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego bieżące funkcjonowanie klientów korporacyjnych. Ponadto pracuje przy obsłudze klientów biznesowych. Specjalizuje się w zarzadzaniu wierzytelnościami, prawie gospodarczym, cywilnym, karnym, upadłościowym i rodzinnym. 

Alicja Smereka Kierownik Działu Windykacji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego wierzytelności na etapie postępowania polubownego. Dodatkowo zarządza bieżącą pracą prawników oraz prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami.


Monika Bolt-Stańczyk Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, uzyskując w roku 2016 tytuł zawodowy Adwokata. W Kancelarii pełni funkcję zastępcy kierownika działu postępowań egzekucyjnych jak również pracuje przy bieżącej obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz energetycznym. Z Kancelarią współpracuje od 2010 r. Biegle włada językiem angielskim.

Adam Orłowski
Radca Prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową. Od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych i kieruje pracą zespołu obsługującego wierzytelności na etapie postępowania egzekucyjnego i upadłościowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i cywilnym.Magdalena Lubiniecka Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Essex w Colchester (Anglia). Od 2013 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W ramach współpracy z Kancelarią prowadzi i nadzoruje postępowania sądowe oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Włada językiem niemieckim i angielskim.


Julia Kęs Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia rosyjska. W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz pełni funkcję zastępcy kierownika działu windykacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy. Biegle posługuje się językiem rosyjskim oraz włada językiem angielskim. Z Kancelarią współpracuje od 2012 r.Kinga Andryszczak Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo. Biegle włada językiem angielskim. W trakcie studiów uczestniczyła w wielu konwersatoriach m.in. z zakresu: prawa kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, prawa obrotu nieruchomościami, odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, organizacji i funkcjonowania organów spółek kapitałowych oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej ich członków. Dwukrotnie pełniła funkcję wiceprezesa ds. seminariów i konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław. W 2014 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Tajemnica pracodawcy i tajemnica przedsiębiorstwa” napisaną pod kierunkiem prof. Zdzisława Kubota w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W roku 2018 złożyła egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy i sprawach odszkodowawczych

Piotr Lech Adwokat

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015r. Od 2016r. wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2017r. ukończył organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Program Liderów Prawa - Prawa Człowieka". W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży prawo medyczne oraz prawo pracy. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w dużej kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorców oraz w Okręgowym Sądzie Lekarskim i Biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które działają przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. W kancelarii zajmuje się doradzaniem spółkom prawa handlowego i tworzeniem kontraktów. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych i karnych oraz w toku negocjacji. Posługuje się językiem angielskim.

Paweł Skibiński Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Paris-Dauphine - Master „Droit européen et international des Affaires”, Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie- „Deutsche Rechtsschule”. Stypendysta programu LLP Erasmus+ na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. W latach 2016-2018 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, podczas której współpracował z renomowanymi wrocławskimi kancelariami. W roku 2019 uzyskał tytuł zawodowy adwokata. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie karnym oraz w sprawach z elementem transgranicznym. Włada językiem niemieckim, angielskim i francuskim.  

Elżbieta Filipiak Specjalista ds. Egzekucji

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem spraw na etapie postępowania egzekucyjnego. 

Zofia Rożnowska
Referent Prawny Działu Egzekucji

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.
W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami prawa gospodarczego i upadłościowego oraz monitoruje działania organów egzekucyjnych. 

Maciej Eisermann Adwokat

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Administracja (1988r.) i kierunek Prawo (1990r.) Odbył aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zakończoną w 1994r. egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem adwokackim w 1999r. Od 2000r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego, reprezentując strony tych postępowań na wszystkich jego etapach. W ramach prowadzonej kancelarii współpracował i nadal współpracuje z wieloma wrocławskimi i dolnośląskimi kancelariami i spółkami adwokackimi,  specjalizującymi się w w/w tematyce prawnej.

Joanna Stefanowska Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2007-2010 odbyła aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem prokuratorskim. Od 2011 roku jest czynnym zawodowo adwokatem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. W ramach współpracy z Kancelarią ADS prowadzi i nadzoruje dział obsługi Towarzystwa Ubezpieczeniowego i podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową.Aleksandra Szaor Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2018 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych. Biegle włada językiem angielskim.


Magdalena Eisermann księgowa

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister filologii germańskiej. Ukończyła także Szkołę Policealną uzyskując tytuł technika rachunkowości. W Kancelarii zajmuje się księgowością. Współpracuje z biurem rachunkowym. Prowadzi rozliczenia finansowe z klientami i pracownikami.

Paulina Drożdżewska sekretarka

Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. Kieruje pracami administracyjnymi biura Kancelarii.